О НАМА 

Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) је регистрована 10. маја 2005. године и током досадашњег периода постепено се развила у партију са више од 280.000 чланова, међу којима се, осим пензионера, који чине окосницу партије, налазе и припадници млађих генерација, са заједничком визијом Србије и свог будућег места у њој. Општенародни покрет, који је текао од базе ка врху, довео је до оснивања ПУПС-а, чије је чланство данас организовано кроз 169 општинских одбора и 2.157 месних организација широм Србије.

Партија је настала као одговор часних грађана на општу друштвени и политичку атмосферу у Србији, одговор грађана свесних прошлости и могућности њиховог утицаја на садашњост и будућност, оних грађана који дубоко верују да се уз њихов ангажман, уз јасну визију, могу остварити циљеви који воде ка просперитету друштвене заједнице и побољшању положаја сваког појединца у тој заједници.

На пленарној седници одржаној 4. фебруара 2006. године у Сава Центру је, уз усвајање предлога партијских докумената, Програма и Статута, усвојена и Платформа за остваривање циљева политичке борбе на наредним парламентарним изборима. На истој седници усвојен је и текст “Повеље разложности”, коју су потписали председници општинских одбора и кандидати за Главни одбор партије, и то као чин свечане заклетве да ће истрајати у остваривању политичких циљева ПУПС-а – јаке парламентарне странке са јасно дефинисаним циљевима економског и социјалног статуса Србије. Том приликом је др Јован Кркобабић плебисцитарно кандидован од стране свих општинских организација странке за првог председника Партије уједињених пензионера Србије.

Без оптерећености идеолошким предрасудама и чврсто опредељена за демократске принципе у свом деловању, свесна својих могућности, партија се укључује у политички живот Републике Србије.

Четири године касније, ПУПС је израстао у респектабилну друштвену снагу и политички фактор без кога држава више не може да функционише. Поверењем које нам је указано на изборима, дат нам је задатак да повисимо пензије. То смо и учинили упркос економској кризи која је већ била у јеку. Данас се пензије редовно исплаћују, а успели смо и да их ускладимо са зарадама.
 
У Сава Центру 25. априла 2010. године присутни су највиши државни врх, градски званичници, дипломате и гости из иностранства, а са њима и 3.409 делегата из целе Србије. Сви они, дошли су да присуствују другој редовној скупштини ПУПС-а.

Предложен од стране 169 општинских одбора, а изгласан једногласном одлуком свих 3.409 делегата, др Јован Кркобабић поново је изабран за председника ПУПС-а. Тада је обећао да ће се још јаче борити за стварање државе социјалне правде, по узору на нордијске земље, државе у којој ће сваки појединац, обичан мали човек бити центар интересовања владе и целокупне друштвене заједнице.

 
 Др Јован Кркобабић: „ПУПС се одлучио за Србију, али Србију у Европи. Ту смо да испунимо све стандарде и да Србију што пре интегришемо у Европску унију. Учинићемо све да би нам живот био лакши. ПУПС је сигуран и поуздан партнер на европском путу.“
 
ЦИЉЕВИ
 
Држава и њене институције
 

Основни задатак деловања партије биће да допринесе ефикаснијем организовању правне државе, што подразумева изградњу таквих институција које ће обезбедити стварање јаке, демократске, економски напредне и ефикасне државе у којој ће бити остварена потпуна независност законодавне, извршне и судске власти.

Партија се залаже за стварање демократске државе српског народа и свих грађана који живе у њој, државе у којој ће људска права (као што су једнакост грађана пред законом, равноправан положај свих грађана без обзира на националну припадност, расу, веру, пол, језик, имовно стање и политичко уверење) бити неотуђиви део сваког појединца и чинити темељ наше државе.

Сарадња партије са другим организацијама

Партија није оптерећена никаквим идеолошким предрасудама и препрекама и чврсто је опредељена за демократске принципе у свом деловању. Овако опредељење партију чини способном за равноправну и успешну сарадњу са странкама различитих политичких опција. Партија ће на равноправној основи сарађивати са свим организацијама, институцијама и удружењима који делују у интересу привредног, друштвеног, културног и социјалног развоја земље. Партија ће сарађивати са организацијама у земљи и свету које се баве заштитом и остваривањем права пензионера и других социјално угрожених грађана.

Међународна сарадња

Партија ће настојати да пружи допринос међународној сарадњи наше земље са свим државама света, а посебно ће се залагати за свестрану сарадњу са земљама Европске уније, са Сједињеним Америчким Државама, Русијом и Кином.

Сарадњу са свим државама, а посебно са суседним државама које су настале из бивше СФРЈ, од изузетног је значаја и треба да се одвија на принципу пуне равноправности, међусобног уважавања и уз поштовање реципроцитета.

Партија ће се залагати за равноправно и активно укључивање у регионалну и европску међународну сарадњу и интеграције уз јачање аутентичног савременог националног и државног идентитета Србије.

Привреда

Партија ће се залагати да држава буде иницијатор и гарант опоравка и стабилности националне економије, што јесте и мора бити главни циљ економске политике. Држава мора гарантовати изградњу привредног система који ће бити основа благостања, материјалног и духовног развоја свих грађана Србије.

Развоју пољопривреде, с посебним акцентом на ревитализацији села треба дати приоритет у оквиру целокупног економског система земље, с обзиром на њихово учешће у укупном друштвеном производу и имајући у виду њихове реалне производне потенцијале.

Један од приоритета привредног развоја јесте убрзано преструктурирање и приватизација. Држава, као гарант квалитета живота, мора обезбедити активно и праведно учествовање у процесу приватизације. У процесу приватизације морају бити укључене, на одговарајући начин, све генерације које су својим директним или индиректним радом учествовале у стварању и развоју предузећа која се приватизују.

Партија ће се залагати да се ефикасним мерама заустави и спречи стихијски процес драстичног раслојавања друштва на огроман број сиромашних и мали број енормно богатих људи који су то богатство стекли противзаконитим и повлашћеним присвајањем државне и друштвене имовине.

Социјална политика

Наша партија ће посебну пажњу посветити реализацији социјалне политике. Сматрамо да социјална политика мора бити утемељена на демократским принципима, који ће обезбедити да преображај друштва почива на начелима социјалне правде.

Социјални програм, иако представља антиципацију будућег времена, мора уважавати постојеће стање, јер без сагледавања реалне стварности не може се успешно планирати будућност. То нарочито важи за област социјалне политике.

Пензијско и инвалидско осигурање

Пензијско и инвалидско осигурање, као део социјалне политике у ширем смислу, наша партија посматра са два аспекта: подручје стечених права и евентуална нова решења. Када је реч о стеченим правима, она се пре свега односе на пензију као лично право и као економску категорију. Та права на старосну, инвалидску и породичну пензију, на усклађивање пензија или очување њене реалне вредности, права на туђу негу и помоћ, права на телесно оштећење и права на друштвени стандард пензионера унапред су плаћена и остварена на основу система који је држава установила, па на тај начин постала и неизбежни гарант њиховог спровођења. Због тога она не могу бити ограничена ни умањена. На исти начин морају се третирати и стечена права из борачке и инвалидске заштите.

Израда новог система пензијског и инвалидског осигурања, или темељна реформа постојећег, представља изузетно комплексан задатак и нарочито друштвено одговоран посао с могућим различитим импликацијама. Због тога ће се наша партија залагати за систем који ће бити правно утемељен, модеран, ефикасан, стабилан, економски одржив и социјално праведан. Приликом израде новог система, или реформе постојећег, морају се узети у обзир сви релевантни фактори који утичу на функцију система.

Све ово се подједнако односи на остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања запослених, војних пензионера и пензионера самосталних делатности и земљорадника.

Партија ће нарочиту пажњу посветити остваривању права војних пензионера и цивилних лица који су радни стаж и друга права из области социјалног осигурања остварили у бившим југословенским републикама. Партија ће инсистирати да држава ефикасније реши питање остваривање права у области пензијског и инвалидског осигурања земљорадника које је сама својом непажњом довела у изузетно тежак положај.

У области међународне активности државе, у погледу пензијског и инвалидског осигурања, морају се поштовати све ратификоване међународне конвенције и ускладити наш систем пензијског и инвалидског осигурања са њима.

Социјална заштита

Социјална заштита мора се темељити на начелима социјалне правде, што подразумева доношење социјалног програма који ће уважавати постојеће стање, имати утврђена подручја деловања, представљати бригу и одговорност државе и омогућити деловање хуманитарних организација и невладиног сектора. Партија ће инсистирати на томе да држава посвети посебну пажњу болесним, изнемоглим и социјално угроженим категоријама грађана.

Здравствена заштита

Партија ће се залагати за потпуну и адекватну здравствену заштиту грађана. Потребно је донети нове законе, или извршити измене и допуне постојећих, који ће се базирати на: заштити достигнутих права, обухватању свих категорија становништва, солидарности у обезбеђивању средстава и одсуству фактичке дискриминације, пре свега према старим и инвалидним лицима.

Образовање и наука

Систем образовања представља најпотпунију слику једног друштва и посебно указује на процесе укупног развоја једне земље. Модеран систем образовања, под условом да је свеобухватан, тј. да су њиме под једнаким условима обухваћене све категорије младих, без обзира на њихов материјални и социјални положај, највећи је гарант убрзаног друштвено – економског, културног, научног, духовног и сваког другог развоја. Због тога се наша партија залаже да се процесу образовања и научног рада посвети нарочита пажња, тако што ће ове области и у систему финансирања имати приоритет. Улагање у образовање и науку представља најкориснију инвестицију. Зато се партија енергично залаже за бесплатно образовање.

Култура и уметност

Култура и уметност представљају аутентичну слику сваког друштва у најширем смислу.

Држава и народ који не поклањају одговарајућу пажњу очувању и развоју ових вредности не само да губе свој идентитет него им прети реална опасност да нестану. Постоје дубоки разлози да се поклони посебна пажња улагању средстава у културу и уметност, јер је то најбоља гаранција да се очувају аутентична обележја и вредности нашег друштва.

Стога ће се наша партија залагати за очување културних и уметничких вредности наше земље, као и за развој и унапређење достигнућа у овим областима.

Одбрана и безбедност

Систем безбедности мора бити гарант живота, личне и имовинске сигурности сваког грађанина и способан да спречи и енергично санкционише све видове криминала и насиља.

Право и дужност свих грађана наше земље је да бране слободу, независност територијални интегритет државе Србије. У ту сврху Партија ће се залагати за организовање одбрамбено – безбедносног система способног да одговори свим безбедносним изазовима и да се, у мери државних потреба, интегрише у друге сродне системе. Све безбедносне компоненте морају се темељити на традицији нашег народа и савременим потребама.

Заштита животне средине

Залагаћемо се за спровођење еколошке политике, која ће обезбедити да сваки грађанин има право на здрав живот и заштиту свог окружења. Мора се обезбедити рационално коришћење природних ресурса, како би их наши потомци могли користити у будућности. Наше законодавство у еколошкој сфери треба ускладити са европским и светским стандардима.

Партија ће инсистирати да се ефикасним радом и потпунијим улагањем отклоне узроци деградације и упропашћавање животне средине. Морају се отклонити технички недостаци у индустријским и другим капацитетима који представљају главне изворе загађивања, чиме ће се значајно допринети побољшању здравственог стања становништва и укупном квалитету живота.

Јавност у раду

Партија ће се најенергичније борити за потпуну демократизацију друштвених односа у свим областима живота, за јавност у раду, као и за објективно информисање путем свих јавних медија и извора информисања.